HOW TO PAYMENT
วิธีการชำระเงิน

1.รับเงินสด
2.รับบัตรเครดิต
3.โอนเงินเข้าบัญชี นางสาวกัญญาวรรณ อุทุมพร


ธนาคาร ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
 ธนาคารกสิกรไทย นางสาวกัญญาวรรณ อุทุมพร เดอะ คริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์ 163-210-9861
ธนาคารไทยพาณิชย์ นางสาวกัญญาวรรณ อุทุมพร เดอะ คริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์ 406-462-7301